Konu Dizayn 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Kapsamında

İnternet Sitesi Aydınlatma Metni

İnternet Sitesi                       :https://konudizayn.com

Telefon Numarası                   :+90 212 485 30 40

E-Posta Adresi                       :info@konudizayn.com

Adres                                    :Orhangazi Mah. Mimsan San. Sit.
1711 Sok. No:52 Esenyurt İstanbul

Ne Tür Veriler Topluyoruz?

Konu Dizayn  San. ve Tic. Ltd. Şti. (“Şirket”) olarak sizlerle yürüttüğümüz faaliyetlerimiz kapsamında bazı kişisel verilerinizi KVKK’nın 4. maddesinde öngörülen genel ilkeler ile uyumlu olarak işlemekteyiz. İşlediğimiz kişisel veriler şunlardır;

 • Kimlik bilgileriniz (ad soyad, anne - baba adı, doğum tarihi, doğum yeri, medeni hali, nüfus cüzdanı seri sıra no, tc kimlik no gibi),
 • İletişim bilgileriniz (adres no, e-posta adresi, iletişim adresi, kayıtlı elektronik posta adresi (KEP), telefon no gibi),
 • Hukuki işlem bilgileriniz (adli makamlarla yapılan yazışmalarda yer alan bilgiler, dava-icra dosyaları içerisindeki kişisel veriler gibi),
 • Müşteri işlem bilgileriniz (çağrı merkezi kayıtları, fatura, senet, çek bilgileri, gişe dekontlarındaki bilgiler, sipariş bilgisi, talep bilgisi gibi),
 • Fiziksel mekân güvenliği bilginiz (giriş-çıkış kayıtları, güvenlik kamerası görüntüleri),
 • İşlem güvenliği bilgileriniz (IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, şifre ve parola bilgileri gibi),
 • Finans bilgileriniz (bilanço bilgileri, finansal performans bilgileri, kredi ve risk bilgileri, malvarlığı bilgileri gibi),
 • Görsel ve işitsel kayıtlarınız (fotoğraf ve videolardaki görsel ve işitsel kayıtlar),
 • Pazarlama bilgileriniz (alışveriş geçmişi bilgileri, anket, çerez kayıtları, kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgiler),

 

Bu Verileri Nereden Alıyoruz?

İşlemiş olduğumuz verileri;

 • İnternet adresimizdeki formlar aracılığıyla otomatik yollarla,
 • Sizlerin bize iletmiş olduğu dokümanlarla otomatik olmayan ve kısmen otomatik yollarla,
 • İlgili kamu kurum ve kuruluşlarından otomatik olmayan ve kısmen otomatik yollarla,
 • Elektronik posta ile kısmen otomatik yollarla,
 • Sözlü olarak otomatik olmayan yollarla,

elde etmekteyiz.

Bu Verileri İşlemekteki Amaçlarımız Neler ve Hangi Hukuki Şarta Dayanıyoruz?

KVKK kapsamında öngörülen veri işleme şartları şunlardır;

 • Açık rızanın varlığı (“m.5/1, m.6”).
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi (“m.5/2-a, m.6/3”).
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması (“m.5/2-b”).
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (“m.5/2-c”).
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması (“m.5/2-ç”).
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması (“m.5/2-d”).
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması (“m.5/2-e”).
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması (“m.5/2-f”).

Elde ettiğimiz bu verileri şu amaçlarımızı gerçekleştirmek için sizlerden talep etmekteyiz:

 • Kimlik bilgilerinizi,
  • Kimliğinizi doğrulayabilmek amacıyla (m.5/2-a, m.5/2-ç),
  • Sizinle iletişim kurabilmek amacıyla (m.5/2-c, m.5/2-ç, m.5/2-f),
  • Kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek amacıyla (m.5/2-a, m.5/2-ç),
  • Sözleşme süreçlerimizi yürütebilmek amacıyla (m.5/2-c),
  • İş faaliyetlerini yürütmek ve kontrol edebilmek amacıyla (m.5/2-c, m.5/2-f),
  • Kanuni ve yargısal süreçleri takip etmek amacıyla (m.5/2-a, m.5/2-ç, m.5/2-e),
  • Giriş-çıkış kayıtlarına ilişkin süreçlerin yürütülmesi amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-f),
 • İletişim bilgilerinizi,
  • Sizinle iletişim kurabilmek amacıyla (m.5/2-c, m.5/2-ç, m.5/2-f),
  • İş faaliyetlerini yürütmek ve denetleyebilmek amacıyla (m.5/2-c, m.5/2-f)
  • Giriş-çıkış kayıtlarına ilişkin süreçlerin yürütülmesi amacıyla ((m.5/2-ç, m.5/2-f),
 • Hukuki işlem bilgilerinizi,
  • Kanuni ve yargısal süreçleri takip etmek amacıyla (m.5/2-a, m.5/2-ç, m.5/2-e),
 • Müşteri işlem bilgilerinizi,
  • Sözleşme süreçlerimizi yürütebilmek amacıyla (m.5/2-c),
  • Kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek amacıyla (m.5/2-ç),
 • Fiziksel mekân güvenliğine bilgilerinizi,
  • Giriş-çıkış kayıtlarına ilişkin süreçlerin yürütülmesi amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-f),
  • Çalışma alanlarının güvenliğini sağlayabilmek amacıyla (m.5/2-f),
 • İşlem güvenliği bilgilerinizi,
  • Kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek amacıyla (m.5/2-a, m.5/2-ç),
 • Finansal bilgilerinizi,
  • Ödemeleri gerçekleştirebilmek amacıyla (m.5/2-a, m.5/2-ç),
  • Yasal, kanuni ve yargısal süreçleri takip etmek amacıyla (m.5/2-a, m.5/2-ç, m.5/2-e),
 • Görsel ve işitsel kayıtlarınızı,
  • Giriş-çıkış kayıtlarına ilişkin süreçlerin yürütülmesi amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-f),
  • Etkinlik ve organizasyonların fotoğraflanıp internet sitemizde paylaşılıp tanıtılması amacıyla (m.5/1),
 • Pazarlama bilgilerinizi,
  • Satış süreçlerinin takibi ve kontrolü amacıyla (m.5/2-c),
  • Satış sonrası destek süreçlerinin yürütülmesi amacıyla (m.5/2-ç),
  • Yasal, kanuni ve yargısal süreçleri takip etmek amacıyla (m.5/2-a, m.5/2-ç, m.5/2-e),

işlemekteyiz. Bu verileri işlerken dayandığımız veri işleme şartları parantez içerisinde belirtilmiştir.

Verileri Kimlerle Paylaşıyoruz?

İşlemiş olduğumuz kişisel verileri ilgili yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla görevli ve yetkili kamu kurumları, ödeme süreçlerinin yürütülmesi amacıyla ilgili bankalar, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi amacıyla ilgili tedarikçilere aktarabilmekteyiz. Belirtilen üçüncü kişiler dışında kişisel verilerini ilgisiz ve yetkisiz üçüncü kişilerle paylaşmamaktayız.

Kişisel Verilerin Saklanması ve İmha Edilmesi

Şirket olarak kişisel verilerinizi, kişisel verilerinizin işlenmesi amacı doğrultusunda, işleme amacıyla bağlantılı ve ölçülü bir şekilde genel ilkelere uygun olarak işlemekte ve saklamaktayız. Saklanan kişisel verilerin güvenliği için KVKK kapsamında öngörülen her türlü teknik ve idari tedbir almakta ve verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilerin de bu tedbirlere uygunluğu denetlemekteyiz.

Kişisel verilerinizi işleme amacı ve sebebi, ilgili mevzuatın gerektirdiği süre ve hukuki yükümlülüklerimiz gibi unsurları gözeterek saklamaktayız. Belirtilen kriterlere göre eğer bir kişisel verinize ihtiyacımız kalmamışsa ve kanunen saklama yükümlülüğümüz de bulunmuyorsa söz konusu kişisel verilerinizi KVKK ile uyumlu olarak imha etmekteyiz.

KVKK Kapsamındaki Haklarınız Nelerdir

Herkes, bize başvuruda bulunarak;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir. Haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun bir şekilde iletebilirsiniz. Talepleriz en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanacaktır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır. Ayrıca veri işleme süreçlerinize ilişkin olarak detaylı bilgi almak isterseniz yine bize başvurabilirsiniz.

 

Orhangazi Mah. Mimsan San. Sit.
1711 Sok. No:52 Esenyurt İstanbul

E-Posta
info@konudizayn.com

Telefon
 • +90 212 485 30 40
Mobil
 • +90 541 485 30 40

Image